Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

Симеонови БГ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. София, 1770, ул. 21 Век № 13; BG202715980.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1  Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.hatshop.bg
1.2. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Потвърди поръчка”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
1.3.  Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез регистрация при поръчката или преди това  в www.hatshop.bg, където задължително посочва адрес за доставка, телефон и имейл адрес, на който е възможно да се установи връзка с него в срока за доставка. Посочването на неверни данни при регистрацията прави поръчката невалидна и не обвързва с нищо ТЪРГОВЕЦА.
1.4. Продуктите, които се намират на интернет страницата на ТЪРГОВЕЦА – www.hatshop.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
1.5. След натискане на бутона „Потвърди поръчка“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в “Кошница”. Действието представлява свободно изразяване на воля, което обвързва със силата на договора клиента от една страна и от друга ТЪРГОВЕЦА отговарящо на описаните в настоящия документ условия и съотвестващо на правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ). Клиентът получава потвърждение на поръчката, писмено по имейл с детайли за адреса на доставка и плащането, а след това и по телефон след проверка за наличността и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
1.6. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на същия ден ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
1.7. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат  извършвани в български лева с ДДС.

2. ПЛАЩАНЕ
2.1. Наложен платеж:
Заплащането на дължимата цена на стоката, става при получаването и от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че клиента изрично е упоменал това при създаването на поръчката.
2.2. С банков превод
Заплащането на дължимата цена на стоката от клиента или от трето лице от негово име, става предварително по банков път, след издаване на проформа фактура, служеща като основание     за превода. Банкови атрибути за превод се намират в меню “Условия/Плащане и доставка/” в сайта.

3. ДОСТАВКА
3.1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
3.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани     незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
3.3. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този  срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
3.4. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от  Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

4. СРОК НА ДОСТАВКА
4.1. Поръчката на клиента се доставя нормално в срок до 3 работни дни, който започва да тече от момента на получаване на плащането на клиента от ТЪРГОВЕЦА. При наложен платеж, срока за доставка започва да тече от момента на потвърждаване на поръчката от ТЪРГОВЕЦА.
4.2. ТЪРГОВЕЦА се ангажира да информира клиента за осъществяването на доставката не по-късно от един работен ден преди датата на доставката.

5. РЕКЛАМАЦИЯ
Рекламация се приема само при представяне на платежен документ (касов бележка/фактура). Ако получената стока е повредена или има дефект, КЛИЕНТА може да направи рекламация. КЛИЕНТА трябва да върне стоката  придружен с касова бележка/фактура . Ако рекламацията е основателна, рекламираният продукт се подменя с друг от същия вид. В случай, че не може да бъде осигурена замяна на продукта, заплатената  сума се възстановява. Ако рекламацията е основателна, разходите по връщането на рекламирания продукт и доставката на нов са за сметка на ТЪРГОВЕЦА. КЛИЕНТА има право да поиска замяна на избрания продукт или да се откаже от поръчката  си. Закупеният продукт може да бъде заменен/върнат в рамките на 7 работни дни от датата на получаването му.  Продуктът трябва да бъде върнат във вида, в който е доставен (с копие от платежен документ) и при следните условия: Да не е ползван, Да не са свалени етикетите, Опаковката му да не е нарушена (опаковката на пратката може да бъде отваряна), да не е зацапана или повредена по друг начин. Стойността на върнатите продукти се възстановява по банков път до 10 дни. Условията за рекламация на стоки в България се урежда от действащият ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /ЗЗП/..

6. ЦЕНИ
Цените, посочени на сайта включват опаковане и транспортиране до офис на куриер или до адреса на КЛИЕНТА. Транспортът в рамките на Република България е БЕЗПЛАТЕН при стойност на поръчката над 100 лв. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др.такси, свързани с износа. ТЪРГОВЕЦА има право да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи  предварително уведомление на потребителите/клиентите.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
7.1.. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина  www.hatshop.bg
7.2.  Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
7.3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
7.4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата на ТЪРГОВЕЦА –  www.hatshop.bg
7.5.. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси,като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА  услуги;
• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.hatshop.bgв нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
7.6. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури     достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
8.1. ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
8.2. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.hatshop.bg
8.3. ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
8.4. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
8.5. ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

8.6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адресinfo@hatshop.bg ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

8.7. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл.случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

8.8. ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и     позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които     използва, информацията, която ползва и записва и други.

9. ЛИЧНИ ДАННИ
9.1. ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
9.2. ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

10. ИЗМЕНЕНИЯ
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

12. ТЕРМИНОЛОГИЯ
12.1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет  страницата  www.hatshop.bg
 на своя  компютър.
12.2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
12.3. Интернет  магазина  www.hatshop.bgе собственост  на ТЪРГОВЕЦА – Симеонови БГ ЕООД, официален вносител, търговската маркаCAPOe собсвеност наCapoAustrianHeadwearGmbH.
12.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА

II. Политика на Симеонови БГ ЕООД за защита на личните данни

Принципи, цели, обхват на обработката на лични данни

 1. Симеонови БГ ЕООД обработва всички лични данни съгласно приложимото законодателство, а именно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679 на ЕС), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите нормативни актове. Личните данни, обработвани от Симеонови БГ ЕООД, не се използват незаконно, нито пък стават притежание на която и да е неупълномощена трета страна.
 2. Симеонови БГ ЕООД обработва лични данни на своите служители, контрагенти (когато са физически лица) и на лицата, представляващи контрагентите (когато са юридически лица). Целите на обработката на тези лични данни са осъществяване на търговската дейност на Симеонови БГ ЕООД и изпълнение на задълженията му съгласно данъчното, трудовото, осигурителното и всяко друго действащо в Република България законодателство.
 3. Симеонови БГ ЕООД обработва основни лични данни за идентифициране и контакт (име, псевдоним, адрес, електронна поща, телефонен номер и др.). Симеонови БГ ЕООД не обработва чувствителни лични данни като данни за здравословно състояние, расова или етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни убеждения, нито пък данни за местоположение, трафик и съдържание на комуникация на субектите на лични данни. Симеонови БГ ЕООД обработва само личните данни, необходими за целта на работа със съответния субект.
 4. Симеонови БГ ЕООД предоставя лични данни на трети страни само във връзка с посочените по-горе цели на обработване, като правилното, надеждно и законосъобразно използване на данните от третата страна се гарантира чрез договор, където това е приложимо. Симеонови БГ ЕООД не предоставя за обработка на трети страни лични данни с цел маркетинг и реклама.

Основания, правила и срокове за обработката на личните данни

 1. Симеонови БГ ЕООД обработва лични данни когато е налице изрично съгласие на субекта на данните, когато личните данни са необходими за изпълнение на законово задължение от страна на Симеонови БГ ЕООД, когато обработването е необходимо за
  изпълнението на договор между него и субекта на данни или за действия по искане на субекта на данни преди сключването на такъв договор, както и когато е налице и е приложимо друго законово основание за обработване на лични данни.
 2. Симеонови БГ ЕООД съхранява лични данни на хартия и в електронна форма, като поддържа различни софтуерни приложения за обработване на документооборота. Симеонови БГ ЕООД осигурява съхраняването и обработването на личните данни в защитена среда. Достъп до личните данни на субектите е предоставен само на служителите на Симеонови БГ ЕООД, които имат нужда от такъв за постигане на целите на обработването им или за които има законово изискване. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или по друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 3. Симеонови БГ ЕООД съхранява личните данни на субектите в срокове съобразно законовите изисквания приложими към дейността му. Когато не са налице такива изисквания, Симеонови БГ ЕООД съхранява личните данни в срок не по-дълъг от 12 месеца от приключване на дейностите, за целите на които са обработвани данните.
 4. Симеонови БГ ЕООД осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на субектите срещу неправомерен достъп или незаконосъобразното им използване и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни. Симеонови БГ ЕООД прави преоценка на мерките регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на личните данни.
 5. В случай на нарушение на сигурността на личните данни Симеонови БГ ЕООД уведомява за това надзорния орган – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – в срок не по-късно от 72 часа след като е установил за нарушението, като подава нужната информация. Ако съществува вероятност нарушението да породи висок риск за правата
  исвободите на субектите на данни, то Симеонови БГ ЕООД информира и тях по надлежния ред.

Права на субектите във връзка със защитата на лични данни

При условията на закона, правата на субектите във връзка със защитата на личните им данни са следните:

 1. Право на достъп
  Субектът има право да получи потвърждение от Симеонови БГ ЕООД дали личните му данни се обработват от него. Това включва правото на достъп до личните данни,
  правото да получи безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерни и повтарящи се запитвания), освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и правото на субекта да му бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните му данни.
 2. Право на коригиране
  Субектът има право да коригира или да поиска от Симеонови БГ ЕООД да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, които се отнасят до него.
 3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
  Субектът има право да поиска от Симеонови БГ ЕООД изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долуоснования:
  (а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  (б) субектът възрази срещу обработването, както е посочено по-долу;
  (в) личните данни на субекта са били обработвани незаконосъобразно; или
  (г) личните данни на субекта трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друга държава.
  Симеонови БГ ЕООД може да откаже да изтрие личните данни на субекта, ако обработването им е необходимо:
  (а) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  (б) за спазване на правно задължение, което изисква обработването, или за изпълнението на задача от обществен интерес; и/или
  (в) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели; и/или
  (г) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 4. Право на ограничаване на обработването
  Субектът има право да изисква от Симеонови БГ ЕООД  да ограничи обработването на личните му данни в следните случаи:
  (а)когато оспорва точността на личните данни, както са предоставени от субекта
  иобработвани от  Симеонови БГ ЕООД  (ограничението е за определен срок, който позволява на  Симеонови БГ ЕООД  да провери точността на личните данни);
  (б) когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
  (в) когато не Симеонови БГ ЕООД  се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции; Симеонови БГ ЕООД 
  (г) когато субектът е възразил срещу обработването и очаква да провери дали законните основания на за обработването на личните данни имат Симеонови БГ ЕООД  преимущество пред интересите на субекта.
  Когато обработването на лични данни на субекта е ограничено от , Симеонови БГ ЕООД  то ще информира за това субекта предварително, както и преди да бъде отменено това ограничение на обработването.
 5. Право на възражение
  По принцип субектът има право по всяко време на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него.
  Субектът може да упражни правото само по отношение на обработването на неговите лични данни, което се извършва от Симеонови БГ ЕООД  за целите на неговите законни интереси.
  В случай че възражението е основателно, Симеонови БГ ЕООД  ще прекрати обработването на личните данни относно възразилия субект, освен ако Симеонови БГ ЕООД покаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на субекта.
 6. Право на преносимост на данните
  Това право включва следните възможности:
  (а) да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор, или
  (б) да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо.
  Предвид правното основание на което Симеонови БГ ЕООД  обработва личните данни, приложението на това право спрямо субекта е ограничено.
 7. Право на жалба
  Субектът има право Симеонови БГ ЕООД  да подаде жалба относно обработването на личните му данни от до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), която е компетентният държавен орган.
  Субектът може да пристъпи към упражняване на правата си чрез писмено съобщение до Симеонови БГ ЕООД  Субектът може по всяко време да възрази срещу обработването от Симеонови БГ ЕООД  на лични данни, отнасящи се до него, като това става в писмена форма.
  Политиката на Симеонови БГ ЕООД за защита наличните данни е в сила от 25.05.2018г. В случай на промяна в който и да е от нейните аспекти Симеонови БГ ЕООД ще я актуализира своевременно, като предоставя достъп до нея на субектите на лични данни и на всички други заинтересовани лица.